Office 7:00 - 15:00 +421 44 5434 770    24/7 service +421 903 358 324
  • Priemyselná infraštruktúra
Priemyselná infraštruktúra
HomeSegmenty → Priemyselná infraštruktúra

 Objekty sa môžu zabezpečiť komplexne pomocou Integrovaného monitorovacieho systému IMS alebo len inštaláciou jednotlivých samostatných bezpečnostných technológií podľa požiadaviek a potrieb zákazníka. Pritakomto spôsobe zabezpečenia nebýva použitý komplexný systém IMS s nadstavbovým systémom. Pre zabezpečenie priemyselných objektov sa spravidla používajú jednoduchšie a samozrejme aj cenovo ekonomickejšie zariadenia a technológie v porovnaní s objektmi osobitnej dôležitosti.

24/7 service
+421 903 358 324
Office 7:00 - 15:00
+421 44 5434 770
24/7 service +421 903 358 324
Service 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722
E-mail deltech@deltech.sk
Facebook facebook.com/deltechas
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959
Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č. 10415/L
Bratislava
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
tel.: +421 2 502 44 230

Prešov
Budovateľská 59, 080 01 , Prešov
Zvolen
P. O. Hviezdoslava 34, 960 01, Zvolen

Žilina
M.Rázusa č.13A, 010 01 Žilina