Office 7:00 - 15:00 +421 44 5434 770    24/7 service +421 903 358 324

Bezpečnostné technológie

HomeSegmentyDopravná infraštruktúra → Bezpečnostné technológie

Videodohľad a videodetekcia

- monitoruje stav a podmienky (poveternostné podmienky, zápchy, havárie, ..) na vybraných miestach so zvýšeným rizikom výskytu týchto udalostí (diaľnice - výjazd/vjazd, tunely, mosty, križovatky)     - analýzy a detekcie umožňujú identifikovať dopravné prostriedky

Rozpoznanie evidenčných čísel vozidiel

- evidencia áut pohybujúcich sa po komunikáciách - automatické rozpoznávnie evidenčných čísel vozidiel

- na vybraných miestach sa inštaluje spravidla statická exteriérová kamera s vysokým rozlíšením

Meranie fyzikálnych veličín

Komunikačný systém

- pre vzájomnú komunikáciu a informovanosť záchranných zložiek, pracovníkov údržby a účasstníkov cestnej premávky v tuneli prostredníctvom rádiovej a GSM siete

Elektrická požiarna signalizácia 

- pre včasnú, rýchlu a spoľahlivú detekciu a lokalizáciu požiaru

Elektrický zabezpečovací systém

- technologické zariadenia v tuneloch, na mostoch, križovatkách a diaľniciach bývajú zabezpečené detektormi systému EZS so zobrazením stavu na dispečerskom pracovisku

SOS kabínky

- zariadenia núdzového volania pre rýchle spojenie sa s dispečerským pracoviskom

24/7 service
+421 903 358 324
Office 7:00 - 15:00
+421 44 5434 770
24/7 service +421 903 358 324
Service 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722
E-mail deltech@deltech.sk
Facebook facebook.com/deltechas
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959
Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č. 10415/L
Bratislava
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
tel.: +421 2 502 44 230

Prešov
Budovateľská 59, 080 01 , Prešov
Zvolen
P. O. Hviezdoslava 34, 960 01, Zvolen

Žilina
M.Rázusa č.13A, 010 01 Žilina