Office 7:00 - 15:00 +421 44 5434 770    24/7 service +421 903 358 324
  • Kvalita a skúsenosti od 1991

Mapa stránok

Profil spoločnosti
Rozsah činností
Silnoprúdové elektroinštalácie
Vysokonapäťové rozvody a aplikácie
Energetické zdroje
Automatizácia
Slaboprúdové elektroinštalácie
Komunikačná infraštruktúra
Požiarno-technické zariadenia
Zariadenia na ochranu majetku a osôb
Technická ochrana objektov
Ochrana majetku a osôb
Integrovaný monitorovací systém
Elektrický zabezpečovací systém
Priemyselná televízia
Perimetrická ochrana objektov
Elektrická požiarna signalizácia
Systém kontroly a riadenia vstupov
Mechanické zábranné prostriedky
Bezpečnostný manažment
Dodávateľ pre investičné celky
Servis
Segmenty
Telekomunikačná infraštruktúra
Priemyselná infraštruktúra
Perimetrická ochrana objektu
Elektrický zabezpečovací systém
Elektrická požiarna signalizácia a požiarny evakuačný rozhlas
Systém kontroly a riadenia vstupov
Priemyselná televízia
Mechanické zábranné prostriedky
Bezpečnostný manažment
Automatizácia
Kritická infraštruktúra
Perimetrická ochrana objektu
Elektrický zabezpečovací systém
Elektrická požiarna signalizácia a požiarny evakuačný rozhlas
Systém kontroly a riadenia vstupov
Priemyselná televízia
Mechanické zábranné prostriedky
Nadstavbový systém
Bezpečnostný manažment
Dopravná infraštruktúra
Silnoprúdové technológie
Riadiace systémy
Bezpečnostné technológie
Referencie
Kritická infraštruktúra
Pozemné komunikácie, mosty, tunely
Priemyselné objekty a haly
Ostatné objekty
Telekomunikácie
Blog
Termovízna kamera ako prevencia pred požiarom
Technológie v cestných tuneloch
Kontakt
Certifikáty
ISO
ISO 14001:2015/OHSAS 18001:2007/ISO27001:2013
ISO 9001:2015
Technológie
Integračný bezpečnostný systém C4
Oprávnenia
Oprávnenie - Dopravný úrad - Montáž el. zariadení
Oprávnenie - Dopravný úrad - Revízie el. zariadení
Certifikát - KIWA - SCC
Licencia na prevádzkovanie tech. služby
Certifikát NBÚ - Utajované skutočnosti EU
Certifikát NBÚ - Utajované skutočnosti NATO
Potvrdenie NBÚ - Priemyselná bezpečnosť
Oprávnenie - TI - OPaOS
Oprávnenie - TI - Výroba tech. zariadení elektro
Oprávnenie - TUV - Banské opravy
24/7 service
+421 903 358 324
Office 7:00 - 15:00
+421 44 5434 770
24/7 service +421 903 358 324
Service 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722
E-mail deltech@deltech.sk
Facebook facebook.com/deltechas
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959
Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č. 10415/L
Bratislava
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
tel.: +421 2 502 44 230

Prešov
Budovateľská 59, 080 01 , Prešov
Zvolen
P. O. Hviezdoslava 34, 960 01, Zvolen

Žilina
M.Rázusa č.13A, 010 01 Žilina