Office 7:00 - 15:00 +421 44 5434 770    24/7 service +421 903 358 324

Termovízna kamera ako prevencia pred požiarom

HomeBlog → Termovízna kamera ako prevencia pred požiarom

Termografia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá analýzou rozloženia tepelného poľa na povrchu telesa bezkontaktným spôsobom. Na uvedený účel sa v praxi používajú termovízne kamery, ktoré snímajú infračervené spektrum ľudskému oku neviditeľné, a preto sa zábery z termovíznych kamier vizualizujú prostredníctvom ľudskému oku viac prijateľného farebného spektra. Široké využitie termovíznych kamier je hlavne v oblasti bezpečnostných, energetiky, stavebníctva (napr. detekcia tepelných strát budov) a všade tam, kde  je potrebné merať povrchovú teplotu telesa. Väčšina aplikácií s termovíznymi kamerami je založená na detekcii dopredu nastavenej teploty a vyhlásení poplachu po jej prekročení. Avšak pre niektoré aplikácie nie je potrebné zisťovanie prekročenia nastavenej teploty, ale dôležitejšie je dynamické vyhodnocovanie zmeny teploty. Typickým príkladom sú skládky materiálov s nebezpečenstvom horľavých prachov, kde je dôležité dynamické sledovanie zmeny teploty, lebo pri prekročení kritickej teploty je už veľakrát neskoro a ložisko požiaru je už rozšírené hlboko v skládke.

 Naša spoločnosť v spolupráci so softvérovou firmou prednedávnom inštalovala práve takýto systém, ktorý bol prispôsobený bezpečnostným a technologickým požiadavkám investora. Pre investora bolo dôležité dlhodobé zisťovanie malého nárastu tepoty pod kritickou hodnotou vznietenia materiálu, nakoľko pri dosiahnutí kritickej teploty dochádza už k vysokým materiálnym škodám. V minulosti tento problém riešil investor pravidelným meraním povrchovej teploty pracovníkmi priamo na skládke.

Následné boli namerané hodnoty zapísané a vyhodnocované. Nasadením termografického systému si užívateľ dokáže v jednom zábere z kamery s rozlíšením 320x240 pixlov namerať teplotu na 76.800 bodoch povrchu skládky a prostredníctvom vyhodnocovacieho softvéru identifikovať možné riziko v každom nameranom bode. Tu treba poznamenať, že pri skládkach nie je požadovaná analýza rýchleho nárastu teploty, ale dlhodobé monitorovanie (rádovo hodiny resp. dni) nepatrného zvyšovania teploty. Navyše systém umožňuje užívateľské nastavenie niektorých parametrov a tým prispôsobovať automatickú analýzu napríklad aktuálnej ročnej dobe, typu skladovaného materiálu a pod. Softvér umožňuje aj spätnú analýzu nameraných hodnôt v iných časových intervaloch, ako boli preddefinované v automatickom režime.

Systémy s termovíznymi kamerami žiaľ nemôžu byť použité ako náhrada klasickej elektrickej požiarnej signalizácie, lebo na takýto účel nie sú certifikované. Na druhej strane oproti systému EPS, ktorý spravidla vyhlási alarm až v prípade vzniku požiaru, detekcia termovíznymi kamerami dokáže požiar „predvídať“ a tým minimalizovať škody.

 

 

 

 

24/7 service
+421 903 358 324
Office 7:00 - 15:00
+421 44 5434 770
24/7 service +421 903 358 324
Service 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722
E-mail deltech@deltech.sk
Facebook facebook.com/deltechas
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959
Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č. 10415/L
Bratislava
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
tel.: +421 2 502 44 230

Prešov
Budovateľská 59, 080 01 , Prešov
Zvolen
P. O. Hviezdoslava 34, 960 01, Zvolen

Žilina
M.Rázusa č.13A, 010 01 Žilina