Servis

Servis

Servis

Starostlivosť a údržba. To je alfa a omega pre všetky elektro-technológie, aby bolo ich fungovanie bezproblémové. Pre bezpečnostné technológie to platí o to viac, že od nich závisí bezpečnosť majetku a osôb. Technológie podliehajú starnutiu a ich parametre sa časom menia. Z tohto dôvodu je potrebné tieto parametre v určitých intervaloch kontrolovať, a v prípade určitej zmeny tieto zariadenia modernizovať alebo vymeniť. Držte so spoločnosťou DELTECH krok s modernou dobou. Vďaka servisným strediskám v Liptovskom Mikuláši, Bratislave, Žiline, Zvolene a v Prešove sme našim zákazníkom k dispozícii 24 hodín, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.

Spoločnosť DELTECH, a.s. ponúka servisné služby inštalovaných technológií pre zmluvných aj nezmluvných zákazníkov. Realizujeme záručný aj pozáručný servis vo všetkých segmentoch, v ktorých pôsobíme. V rámci tohto produktu vykonávame aj pravidelné kontroly v zmysle EN, odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) na jednotlivých technologických častiach.

Máme funkčný informačný systém, do ktorého zaznamenávame všetky prichádzajúce servisné požiadavky. Zároveň tento systém pravidelne vyhodnocuje a upozorňuje na všetky zmluvné aj nezmluvné servisné zásahy, ktoré je potrebné pre našich klientov vykonať.

Servisné služby sú klientom k dispozícii 24 hodín, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Vďaka sieti servisných stredísk v Liptovskom Mikuláši, Prešove, Zvolene, Žiline a Bratislave je tím odborníkov DELTECH vždy na dosah.

Komplexné služby servisu

Servis technológií poskytujeme v rámci dopravnej a kritickej infraštruktúry, pre priemysel, telekomunikačné systémy a objekty aj ostatné objekty.

1. Uvedenie do servisného režimu:

2. Vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie:

3. Legislatívna činnosť – v súvislosti s technickými normami

4. Odborné prehliadky a odborné skúšky

5. Záručný, pozáručný, operatívny servis

6. Rekonštrukcia a modernizácia:

7. Zaškolenie:

Pri odovzdávaní diela alebo pri preberaní do servisnej činnosti zaškoľujeme zodpovedné osoby objednávateľa za prevádzku jednotlivých systémov.

Servis v dopravnej infraštruktúre

Pri dopravnej infraštruktúre v rámci servisu vykonávame pravidelné kontroly, odborné prehliadky a odborné skúšky v zmysle EN na technologické časti v tuneloch aj pre technologický systém diaľnic. Údržbu a opravy tunelových a diaľničných technológií realizujeme počas pravidelných technických odstávok, spravidla na jar a na jeseň. Sme však k dispozícií aj operatívne, podľa potreby zákazníka. Poskytujeme školenia a preškolenia operátorov pracujúcich na operátorských pracoviskách SSÚD. Zároveň sme pripravení existujúci systém rozširovať a upgradovať. V rámci tohto produktu ponúkame komplexné servisné služby technologických častí pre tunely, diaľnice a rýchlostné cesty.

Servis objektov kritickej infraštruktúry

V rámci tohto produktu poskytujeme servisné služby v zmysle zákona 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti pre prvky dodaného Integrovaného bezpečnostného systému:

Poskytujeme servisnú činnosť na zariadenia Elektrickej požiarnej signalizácie EPS v zmysle vyhlášky č. 762/2002 alebo inej platnej legislatívy, ktorá upravuje poskytovanie služieb v oblasti EPS pre objekty so zvýšeným rizikom (banské prostredie, lietadlá, dráhové vozidlá, riečne plavidlá, námorné lode…)

V prípade záujmu vykonáme kontrolné audity na overenie stavu všetkých úrovní bezpečnosti.

Servis v priemyselných objektoch

Servis technológií v priemyselných objektoch realizujeme pre komplexné dodávky silno a slaboprúdových inštalácií, komplexnú technickú ochranu objektov a generálne dodávky stavieb. V portfóliu pre servis priemyselných objektov máme pravidelné kontroly, odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) v zmysle EN, funkčné skúšky, zaškoľovanie obsluhy inštalovaných technológií a rozširovanie a upgrade existujúcich systémov. Aj v tomto prípade ponúkame komplexné servisné služby pre zabezpečovacie systémy.

Servis telekomunikačných systémov

V rámci tohto produktu ponúkame komplexné servisné služby telekomunikačných systémov.

Servis ostatných objektov

Tento produkt je určený nielen pre nami inštalované zariadenia a nielen pre našich stálych zákazníkov. Medzi ostatné segmenty trhu, pre ktoré poskytujeme v rámci nášho portfólia komplexné služby zaraďujeme:

Vykonávame:

V rámci tohto produktu ponúkame komplexné servisné služby zabezpečovacích systémov: