Technická ochrana objektov

Technická ochrana objektov

Pretavujeme naše dlhoročné skúsenosti a vedomosti do vytvárania špecifických a náročných riešení v oblasti ochrany majetku, osôb a bezpečnosti.

Všetky naše riešenia sú vytvárané na mieru a podľa potrieb a požiadaviek zákazníka.

Ochrana majetku a osôb

Integrovaný monitorovací systém

IMS je ideálnou kombináciou technických prostriedkov, ľudskej činnosti a organizačných opatrení do jedného komplexného uceleného spolupracujúceho systému. Ide o integračný bezpečnostný systém, ktorý poskytuje centralizované užívateľské rozhranie na spravovanie bezpečnosti budov aj iných objektov. Tento systém sa vďaka svojej otvorenej architektúre dokáže prispôsobiť konkrétnym požiadavkám malých aj veľkých inštalácií. Jednoduchým monitorovacím systémom pre jednu budovu, robustným riešeniam, ako aj bezpečnostným zariadeniam vo viacerých objektoch bez ohľadu na vzdialenosť medzi nimi. IMS sa neustále vyvíja, buduje a podporuje najinovatívnejšie integrované riešenia zabezpečenia softvéru, čo našim zákazníkom umožňuje lepšie zabezpečiť budovu, ľudí a majetok.

Elektrický zabezpečovací systém

Priemyselná televízia

Zabezpečuje nepretržité monitorovanie priestorov, zobrazenie a záznam udalostí, identifikáciu trestných činov, video analýzu, detekciu pohybu, archiváciu. Sledovaný priestor môže byť prisvietený štandardnými alebo IR reflektormi.

Rozpoznanie EČV sa používa na automatické rozpoznávanie evidenčných čísel motorových vozidiel a evidenciu áut pohybujúcich sa po komunikáciách, vstupoch a výstupoch do areálov.

Kamerové systémy môžu byť v zostavách od jednej kamery s monitorom a nahrávaním, po rozsiahle systémy so stovkami kamier, viacerými monitorovacími pracoviskami a dátovými úložiskami. Kamerové systémy môžu byť:

Perimetrická ochrana objektov

Elektrická požiarna signalizácia

EPS slúži k včasnému rozpoznaniu a signalizácii príznakov požiaru.

Požiarne hlásiče sa navrhujú a inštalujú optimálne podľa typu a určenia jednotlivých priestorov. Z tohto dôvodu sú hlásiče konštruované na rôznych princípoch (opticko-dymové, teplotné, na detekciu plameňa, manuálne a špeciálne hlásiče).

Elektrická požiarna signalizácia spolupracuje s ďalšími požiarno-bezpečnostnými zariadeniami (napr. zariadeniami na odvod tepla a dymu, stabilnými hasiacimi zariadeniami, evakuačným rozhlasom).

Systém kontroly a riadenia vstupov

Pre identifikáciu alebo verifikáciu oprávnených osôb sa používajú rôzne spôsoby ako napr. PIN, identifikačná karta, alebo biometrické znaky ako odtlačok prsta, tvar ruky, očná dúhovka a pod. Ďalšie aplikácie umožňujú realizovať riadenie výťahov, prevádzky parkoviska, evidenciu návštev alebo evidenciu dochádzky zamestnancov.

Mechanické zábranné prostriedky

Bezpečnostný manažment

V rámci produktu bezpečnostný manažment poskytujeme: