Priemysel

Priemysel

Priemyselná infraštruktúra

Priemyselné objekty, haly a ostatné objekty z odvetvia priemyslu dokážeme zastrešiť hlavne ako dodávateľ elektro technológií – silno a slaboprúdových elektroinštalácií so zameraním sa na technickú ochranu objektov. Spôsob zabezpečenia objektu závisí od požiadaviek a potrieb zákazníka v súčinnosti s platnou legislatívou. Dokážeme navrhnúť komplexné systémy s riadiacimi centrami alebo len technologické časti, prípadne samostatné technológie. V prípade potreby a požiadavky investora vieme zastrešiť stavby aj ako generálny dodávateľ. Katalóg na stiahnutie: TU

Komplexné služby v oblasti silno a slaboprúdových elektroinštalácií v rozsahu:

Poradenská a konzultačná činnosť

Na základe obhliadky a požiadaviek zákazníka vyberieme optimálne technológie a zariadenia a navrhneme riešenie. Oboznámenie sa s platnou legislatívou a normami v danej oblasti.

Vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie

Disponujeme vlastným inžiniersko-projekčným oddelením s rozpočtármi, projekčno-inžinierskymi pracovníkmi ako aj autorizovanými projektantmi.

Legislatívna a inžinierska činnosť

Činnosť na získanie vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií poverenými výkonom štátnej správy a následné ohlásenie drobnej stavby, rozhodnutie o umiestnení stavby, získanie vyjadrení správcov jestvujúcich sietí, územné rozhodnutie.

Zabezpečenie dodávok a montáží

Zrealizovanie diela podľa zmluvne dohodnutých podmienok rozsahu či už vlastnými silami alebo formou projektového riadenia subdodávateľov na stavbe.

Uvedenie do prevádzky, funkčné skúšky, zaškolenie užívateľa

Programovanie systému, nastavenie parametrov zariadení a systému.

Odborné prehliadky a odborné skúšky – revízie (OPaOS)

V zmysle platnej legislatívy a na základe zmluvy so zákazníkom poskytujeme východziu OPaOS ako aj pravidelné OPaOS a pravidelné kontroly systému.

Záručný a pozáručný servis

Pravidelné kontroly v zmysle STN, odstraňovanie porúch, zaškolenie obsluhy, rozširovanie existujúcich systémov.

Rekonštrukcia a modernizácia

Zistenie stavu systému, vykonanie auditu a návrh na rekonštrukciu a modernizáciu systému, zrealizovanie rekonštrukcie a modernizácie.

Silnoprúdové elektroinštalácie

VN časť

NN časť

Záložné energetické zdroje

Slaboprúdové elektroinštalácie

Komunikačná infraštruktúra

Požiarno – technické zariadenia

Zariadenia na ochranu majetku a osôb

Súbor prostriedkov na elimináciu škôd majetku na zdravie klienta (bližšie Technická ochrana objektov) rekonštrukcie a modernizácie.

Technická ochrana objektov

Elektrický zabezpečovací systém

Ide o najčastejší spôsob zabezpečenia priemyselných objektov s detekciou narušenia vo vybraných priestoroch (detektory inštalované na vstupoch do objektov, chodbách, dôležitých priestoroch).

Kamerový systém / Priemyselná televízia

Má rôzne funkcie využitia inštaluje sa na perimetri spolu s osvetlením na monitorovanie vonkajšej hranice objektu, monitoruje kľúčové technologické procesy, monitoruje vybrané priestory (sklady, vstupy do budov a dôležitých priestorov, parkoviská). Využívajú sa termovízne kamery na sledovanie vysokých teplôt.

Perimetrická ochrana objektov

Využíva sa na včasnú detekciu narušenia už na hranici objektu inštalujú sa mikrovlnné bariéry, infračervené bariéry, otrasové detektory na plotoch, detekčné káble a systémy na oplotení objektu.

Elektrická požiarna signalizácia

Pre včasnú detekciu a varovanie pred požiarom využíva rôzne typy hlásičov (opticko-dymové, tepelné, lineárne, atď.)

Systém kontroly a riadenia vstupov

pomocou nich sú monitorované a riadené vstupy do vybraných priestorov dochádzkový a prístupový systém ako súčasť SKV

Mechanické zábranné prostriedky

Oplotenie, turnikety (interiérové/exteriérové), používajú sa pri vstupe do objektov a vybraných priestorov v rámci objektu, brány, rampy, dvere, úschovné prostriedky

Bezpečnostný manažment

Generálny dodávateľ

Generálna dodávka stavby na kľúč zahŕňa

Servis

Tento produkt je určený nielen pre nami inštalované zariadenia a nielen pre našich stálych zákazníkov a to pre:

Vykonávame:

V rámci tohto produktu ponúkame komplexné servisné služby zabezpečovacích systémov: