Kritická infraštruktúra

Kritická infraštruktúra

Kritická infraštruktúra predstavuje objekty osobitnej dôležitosti, ďalšie dôležité objekty a prostriedky, časti majetku štátu a podnikateľské právnické a fyzické osoby určené vládou SR alebo iným kompetentným orgánom štátnej správy, ktoré sú významné v prípade celospoločenských krízových situácií. Pri objektoch tohto typu sa zameriavame hlavne na technickú ochranu objektov, ktorú reprezentuje na mieru vybudovaný Integrovaný bezpečnostný systém (IBS). Cieľom je maximálna prevencia výskytu bezpečnostných incidentov. Dlhoročné skúsenosti máme aj s budovaním objektov Kritickej infraštruktúry ako Generálny dodávateľ, kde dokážeme poskytnúť komplexnosť dodávok elektro-technológií, stavebných a legislatívnych prvkov, bezpečnosti, poradenstva a servisu. Katalóg na stiahnutie: TU

Komplexné služby v oblasti silno a slaboprúdových elektro-technológií

 1. Bezpečnostné poradenstvo a konzultačná činnosť
  Na základe obhliadky zanalyzujeme existujúci stav objektu a prostredia objektu, vypracujeme audit, zdokumentujeme bezpečnostné riziká a navrhneme riešenie (technické aj personálne) v súlade s platnou legislatívou.

 2. Vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie
  Disponujeme vlastným inžiniersko - projekčným oddelením s rozpočtármi, projekčno – inžinierskymi pracovníkmi ako aj autorizovanými projektantmi.

 3. Legislatívna a inžinierska činnosť
  Činnosť na získanie vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií poverenými výkonom štátnej správy a následné ohlásenie drobnej stavby, rozhodnutie o umiestnení stavby, získanie vyjadrení správcov jestvujúcich sietí, územné rozhodnutie.

 4. Zabezpečenie dodávok a montáží
  Zrealizovanie diela podľa zmluvne dohodnutých podmienok rozsahu či už vlastnými silami alebo formou projektového riadenia subdodávateľov na stavbe.

 5. Uvedenie do prevádzky, funkčné skúšky, zaškolenie užívateľa
  Programovanie systému, nastavenie parametrov zariadení a systému, nastavenie organizačných opatrení v praxi. Nastavenie prevádzkových parametrov všetkých bezpečnostných systémov v súlade s nastavenými bezpečnostnými parametrami investora a v zmysle požiadaviek investora.

 6. Bezpečnostné školenia a bezpečnostné poradenstvo

 7. Pravidelné vzdelávanie bezpečnostného personálu na základe zmien v legislatíve

 8. Odborné prehliadky a odborné skúšky – revízie (OPaOS)
  V zmysle platnej legislatívy a na základe zmluvy so zákazníkom poskytujeme východziu OPaOS ako aj pravidelné OPaOS a pravidelné kontroly systému.

 9. Záručný a pozáručný servis
  Pravidelné kontroly v zmysle STN, odstraňovanie porúch, zaškolenie obsluhy, rozširovanie existujúcich systémov.

 10. Rekonštrukcia a modernizácia
  Zistenie stavu systému, vykonanie auditu a návrh na rekonštrukciu a modernizáciu systému, zrealizovanie rekonštrukcie a modernizácie.

Integrovaný bezpečnostný systém

Ide o ucelený systém bezpečnosti, ktorý v sebe spája personálne, technické a organizačné prvky a opatrenia. Začína sa analýzou prostredia a vypracovaním auditu, pokračuje návrhom opatrení, realizáciou, vypracovaním bezpečnostných projektov, školením a servisom. V rámci IBS sa veľký dôraz kladie na neustále vzdelávanie zodpovedných zamestnancov daného objektu. Slúži na maximálnu ochranu osôb a majetku a na minimalizáciu výskytu bezpečnostných incidentov

Analýza prostredia a audit

V rámci analýzy prostredia preveríme reálny stav objektu v rozsahu:

 1. Technické prostriedky
  Preveruje sa, v akom stave sú elektrické či mechanické zábranné prostriedky ako kamerový systém, elektrický zabezpečovací systém, elektrická požiarna signalizácia, ploty, brány, rampy.

 2. Organizačné opatrenia
  Preveríme aktuálnosť bezpečnostnej dokumentácie na ochranu utajovaných skutočností, ochranu osobných údajov.

 3. Personálne opatrenia
  Zisťuje sa legislatívne povedomie a pracovné návyky osôb, ktoré manipulujú s utajovanými skutočnosťami, spravujú osobné údaje, osoby, ktoré spravujú bezpečnostné systémy a pod.

Následne po analýze prostredia a audite sa vypracuje návrh riešenia v súlade s platnou legislatívou a v súlade s požiadavkami a potrebami konkrétneho objektu a jeho zamerania a to v rozsahu:

REALIZÁCIA

Realizácia je výsledkom analýzy, auditu, návrhu opatrení a projekčnej činnosti. Spravidla jej predchádzajú rokovania s budúcim realizátorom a odborníkmi na bezpečnosť, aby sa prijalo najvýhodnejšie riešenie. Realizuje sa komplexne v rámci každej časti IBS a to v rozsahu:

 1. Technické prostriedky
  Technické prostriedky ochrany sú zložené z mechanických zábran a elektronických systémov. Tvoria základnú infraštruktúru systému ochrany priestoru. Optimálne spojenie týchto dvoch skupín dokáže vytvoriť spolupracujúci systém, ktorý zabezpečí zabráneniu prieniku nepovolaných osôb do vyhradených priestorov.

 2. Elektrický zabezpečovací systém
  Je vybavený aj detekciou narušenia vo vybraných priestoroch objektu (dôležité priestory, sklady, kancelárie..)

 3. Kamerový systém
  Je inštalovaný na perimetri objektu spolu s osvetlením. Používa sa na monitorovanie kľúčových technologických procesov, vybraných priestorov ako sú sklady, vstupy do budov, do objektu, do dôležitých priestorov.

 4. Elektrická požiarna signalizácia
  Slúži na včasnú detekciu a varovanie pred požiarom.

 5. Perimetrická ochrana objektu
  Pre včasnú detekciu narušenia už na hranici objektu (mikrovlnné bariéry, infračervené bariéry, otrasové detektory na plote, detekčné káble a systémy na oplotení objektu).

 6. Systém kontroly a riadenia vstupov
  Pomocou nich sú monitorované a riadené vstupy do vybraných priestorov.

 7. Kontrola a ochrana strážnej služby
  Ide o systémy na zisťovanie polohy a pohybu strážnej služby a dodržiavania obhliadok strážnej služby

 8. Mobilné zabezpečovacie systémy
  Ide o prenosné zariadenia pre zabezpečenie dočasnej ochrany a monitorovania objektu alebo určitého vymedzeného priestoru.

 9. Komunikačná infraštruktúra
  Sú to LAN/WAN siete, telekomunikačná infraštruktúra a podobne.

 10. Nadstavbový systém
  Umožňuje integráciu, spoluprácu a vizualizáciu všetkých podsystémov. Je to jednotná správa všetkých bezpečnostných podsystémov. Súčasťou je záznam a archivácia udalostí, výstup všetkých systémov v Hlavnej riadiacej miestnosti (HRM). Môže ich byť viacero – hlavné, podružné aj vzdialené.

 11. Mechanické zábranné prostriedky
  Oplotenie – pri významných objektoch s vysokým rizikom narušenia sa inštalujú 2 ploty na perimetri objektu. Oplotenie sa inštaluje aj vo vnútri objektu, pokiaľ je potrebné izolovať jeho dôležité časti. Patria sem aj turnikety – pri vstupe do objektu a do vybraných priestorov v rámci objektu.

 12. Organizačné opatrenia
  Vymedzujú zodpovednosti, povinnosti, kompetencie a bezpečnostné spôsoby správania sa osôb v chránenom priestore. Vytvárajú rámec pre optimálne používanie systémov ochrany. Určujú režimové opatrenia pre osoby, ktoré sa v chránenom priestore nachádzajú a pracujú v ňom. Organizačné opatrenia sú podporované ostatnými bezpečnostnými systémami a podsystémami.

 13. Ochrana utajovaných skutočností
  Spadá sem vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v zmysle zákona 215/2004 Z.z. – bezpečnostných projektov a bezpečnostných smerníc, režimových opatrení v oblastiach:

  • Informačná bezpečnosť
  • Fyzická a objektová bezpečnosť
  • Administratívna bezpečnosť
 14. Personálna bezpečnosť
  Patrí sem šifrová bezpečnosť – ochrana dát prostriedkami šifrovej bezpečnosti, vybudovanie chránených priestorov, dodávka certifikovaných technických prostriedkov a poradenstvo a školenia.

 15. Ochrana osobných údajov
  Súčasťou je vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v zmysle zákona 122/2013 Z.z. bezpečnostného zámeru v oblastiach:

  • Informačná bezpečnosť
  • Administratívna bezpečnosť
  • Personálna bezpečnosť
  • Poradenstvo a školenia
 16. Citlivé informácie
  Ide o vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie - bezpečnostných zámerov, bezpečnostných, bezpečnostných smerníc a politík v oblastiach:

  • Informačná bezpečnosť
  • Fyzická a objektová bezpečnosť
  • Administratívna bezpečnosť
  • Personálna bezpečnosť

  Vieme zabezpečiť aj poradenstvo a školenia, či vypracovanie komplexného bezpečnostného auditu

 17. Personálne opatrenia
  Realizujeme školenia a tréningy pracovníkov - obsluhy bezpečnostných systémov, pracovníkov SBS, oprávnených osôb a pod.

PREVÁDZKA, SERVIS

V rámci tohto produktu poskytujeme servisné služby v zmysle zákona 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti pre prvky dodaného Integrovaného bezpečnostného systému:

V rámci tohto produktu poskytujeme servisnú činnosť na zariadenia Elektrickej požiarnej signalizácie EPS. V zmysle vyhlášky č. 762/2002 alebo inej platnej legislatívy, ktorá upravuje poskytovanie služieb v oblasti EPS pre objekty so zvýšeným rizikom (banské prostredie, lietadlá, dráhové vozidlá, riečne plavidlá, námorné lode).

KONTROLNÉ AUDITY

V prípade záujmu vykonáme kontrolné audity na overenie stavu všetkých úrovní bezpečnosť.

Silno a slaboprúdové elektroinštalácie

Silnoprúdové a slaboprúdové inštalácie sú samozrejmou súčasťou systému IBS. Sú nevyhnutné pre napájanie všetkých podsystémov IBS a tiež poskytujú komunikačnú infraštruktúru pre všetky podsystémy IBS. Pre objekty kritickej infraštruktúry poskytujeme v prípade požiadavky zákazníka aj samostatné silnoprúdové a slaboprúdové elektroinštalácie.

Poskytujeme komplexné služby v oblasti silno a slaboprúdových elektroinštalácií a to:
V rámci dodávok silnoprúdových aplikácií poskytujeme:

VN časť

NN časť

Záložné energetické zdroje

V rámci dodávok slaboprúdových aplikácií poskytujeme:

Automatizácia

Generálny dodávateľ

Generálna dodávka stavby na kľúč zahŕňa:

Servis

Tento produkt je určený nielen pre nami inštalované zariadenia a nielen pre našich stálych zákazníkov.

V rámci servisu v segmente Kritická infraštruktúra vykonávame:

V rámci tohto produktu ponúkame komplexné servisné služby zabezpečovacích systémov: