Dopravná infraštruktúra

Dopravná infraštruktúra

Ponuka pre odvetvie dopravy zahŕňa technologické vybavenie pozemných komunikácií, mostov, tunelov, diaľnic, železničnej dopravy, ale aj lodnej a leteckej dopravy. V rámci segmentu Doprava poskytujeme komplexné služby v oblasti silno a slaboprúdových elektroinštalácií. Katalóg na stiahnutie: TU

Poradenská a konzultačná činnosť

Na základe obhliadky a požiadaviek zákazníka vyberieme optimálne technológie a zariadenia a navrhneme riešenie. Oboznámenie sa s platnou legislatívou a normami v danej oblasti.

Vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie

Disponujeme vlastným inžiniersko-projekčným oddelením s rozpočtármi, projekčno-inžinierskymi pracovníkmi ako aj autorizovanými projektantmi.

Legislatívna a inžinierska činnosť

Získame vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií poverených výkonom štátnej správy. Následne zabezpečíme ohlásenie drobnej stavby, rozhodnutie o umiestnení stavby, získanie vyjadrení správcov jestvujúcich sietí, územné rozhodnutie.

Uvedenie do prevádzky, montáž, funkčné skúšky, zaškolenie užívateľa

Tento krok zahŕňa programovanie systému, nastavenie parametrov zariadení a systému.

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie)

V zmysle platnej legislatívy a na základe zmluvy so zákazníkom poskytujeme východziu OPaOS ako aj pravidelné OPaOS a pravidelné kontroly systému.

Záručný a pozáručný servis

V rámci servisu ide o pravidelné kontroly v zmysle STN, odstraňovanie porúch, zaškolenie obsluhy, rozširovanie existujúcich systémov.

Rekonštrukcia a modernizácia

Zanalyzujeme aktuálny stav systému, vykonáme audit a návrh na rekonštrukciu a modernizáciu systému, zrealizujeme rekonštrukciu a modernizáciu.

V rámci silno a slaboprúdových elektroinštalácií pre dopravnú infraštruktúru realizujeme nasledovné technologické celky.

Napájanie elektrickou energiou

VN časť

Transformačné stanice (TS) 22kV
VN rozvádzače dodávanej TS 22kV
NN rozvádzače dodávanej TS vrátane kompenzácií jalových výkonov (výroba a montáž)
VN prípojky (podzemné, nadzemné)

NN časť

Rozvody NN Rozvádzače NN Osvetlenie

Náhradné zdroje

Záložné energetické zdroje určené na zálohovanie elektrickej energie počas výpadku napájania z hlavného zdroja.

Bezpečnostné technológie

Videodohľad

Monitorovanie dopravy na rýchlostných cestách a diaľniciach (úsek virtuálneho tunela), monitorovanie únikových a spojovacích chodieb v tuneli, technologických a ostatných obslužných priestorov tunela (nástupné plochy, vstupy do objektov). Realizuje sa pevnými alebo otočnými kamerami s vysokým rozlíšením.

Automatická detekcia incidentu v doprave vrátane zberu vybraných dát z dopravnej prevádzky AID a AID-TC

Slúži na sledovanie plynulosti dopravy v tuneli. Realizuje sa pevnými kamerami s vysokým rozlíšením, vybavených softvérom pre automatické vyhodnocovanie incidentu v doprave (AID). Ich úlohou je informovať operátora v prípade vzniku nebezpečenstva (zastavenie vozidla, dopravná nehoda, jazda v protismere, chodec/cyklista v tuneli, stratený náklad, výskyt dymu).

Rozpoznávanie a ukladanie evidenčných čísel vozidiel

Evidencia áut pohybujúcich sa po komunikáciách - automatické rozpoznávanie evidenčných čísel vozidiel. Na vybraných miestach sa inštaluje spravidla statická exteriérová kamera s vysokým rozlíšením. Výstupy sú zaznamenávané a archivované na dispečerskom stredisku.

Zariadenia núdzového volania (SOS)

Zariadenia núdzového volania pre rýchle spojenie sa s dispečerský pracoviskom.

Meranie fyzikálnych veličín

Monitoruje kvalitu a teplotu ovzdušia v tunelových rúrach, rýchlosť prúdenia vzduchu, deteguje dym a hmlu.

Šírenie rádiového signálu

Zabezpečenie šírenia rádiového signálu vybraných rádií v priestoroch tunela s možnosťou vstupu operátora do vysielania ako aj zabezpečenie frekvencií pre záchranné zložky.

Komunikačný systém a infraštruktúra

Pre vzájomnú komunikáciu a informovanosť záchranných zložiek, pracovníkov údržby a účastníkov cestnej premávky v tuneli prostredníctvom rádiovej a GSM siete.

Elektrický zabezpečovací systém (EZS)

Technologické zariadenia v tuneloch, na mostoch, križovatkách a diaľniciach bývajú zabezpečené detektormi systému EZS so zobrazením stavu na dispečerskom pracovisku.

Mechanické zábranné prostriedky

Oplotenie, zábranný prostriedok proti vbehnutiu zveri na diaľnice a cesty a ochrana dôležitých technologických zariadení (uzlov).

Požiarno-technické zariadenia

Požiarny vodovod (ohrev, tlaková stanica)

Zariadenie na dodávku vody na hasenie požiaru, monitorovanie teploty vody a jej prípadný ohrev. Na dosiahnutie požadovaného tlaku v potrubí sa používa čerpacia tlaková stanica.

Tunelový rozhlas

Slúži na poskytovanie núdzových hlásení pre užívateľov tunela.

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

Pre včasnú, rýchlu a spoľahlivú detekciu a lokalizáciu požiaru. Odovzdanie informácií operátorom a ostatným zariadeniam na včasný zásah.

Vetranie tunelov a únikových ciest

Zabezpečuje vetranie v bežnej prevádzke za účelom zabezpečenia požadovanej kvality ovzdušia, ako aj odvod dymu a splodín horenia pri mimoriadnej udalosti.

Požiarne núdzové osvetlenie

Osvetlenie nechránených únikových ciest v prípade požiaru pre užívateľov tunela a záchranné zložky.

Stabilné hasiace zariadenia (SHZ)

Vybavenie vybraných priestorov v tuneli a technologických objektoch zariadením slúžiacim na vykonanie automatického hasenia požiaru.

Riadiace systémy

Integrujú technológie do jednotného výstupu pre dispečerské centrá diaľnic a tunelov.

Centrálny riadiaci systém a riadenie dopravy (tunelov alebo diaľnic)

Centrálny riadiaci systém zabezpečuje riadenie všetkých technológií na diaľnici a v tuneli. Systém riadenia dopravy sa uskutočňuje pomocou premenlivých dopravných značiek a návestidiel.

Dispečerské pracoviská

Pre nepretržitý monitoring stavu na komunikáciách a v tuneloch a operatívne riadenie premávky jedným centrálnym riadiacim systémom so záznamom a archiváciou všetkých udalostí.

Dopravné zariadenia

Trvalé dopravné značenie TDZ

Označovanie únikových ciest (vzdialeností k východom, vstupov do chránených ciest), vyznačenie umiestnení SOS výklenkov a núdzových zálivov.

Premenlivé dopravné značenie PDZ

Dopravné značenie s premenlivými symbolmi umožňuje operatívne riadenie dopravy v závislosti od momentálne vzniknutej situácii a poveternostných podmienkach.

Meranie výšky vozidiel

Zariadenia informujúce vodiča o prekročení maximálnej dovolenej výšky vozidla umožňujúcej bezpečný prejazd daným úsekom (tunelom).

Systém pre automatické rozpoznávanie a evidenciu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci (ADR)

Informovanie operátorov tunela o prítomnosti vozidla prenášajúceho nebezpečné látky (načítanie EČV vozidla, kódu prenášanej látky, čas vjazdu a výjazdu vozidla z tunela).

Informačný systém diaľnic (ISD)

Integruje v sebe bezpečnostné technológie, dopravné zariadenia a napájanie elektrickou energiou pre jednotlivé úseky diaľnic. Jeho súčasťou je aj monitorovanie parkovísk na diaľniciach vrátane systému pre rozpoznávanie a evidenciu EČV.

Servis

V rámci servisných výkonov v segmente Doprava realizujeme:

V rámci tohto produktu ponúkame komplexné servisné služby technologických častí pre tunely, diaľnice a rýchlostné cesty (ISD):

Tunel

Napájanie elektrickou energiou

Bezpečnostné technológie

Požiarno-technické zariadenia

Riadiace systémy a vizualizácia

Dopravné zariadenia

Informačný systém diaľnic (ISD)