Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Kontaktný formulár na webstránke prevádzkovateľa

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť DELTECH, a.s., Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 30225582, gdpr@deltech.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: gdpr@deltech.sk

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

  Účelom spracúvania osobných údajov je elektronická komunikácia s potencionálnymi klientami, klientami a obchodnými partnermi pomocou kontaktného formulára na web stránke prevádzkovateľa.

  Osobné údaje sa spracúvajú na základe § 13 ods. 1 písm. f) zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) a § 13 ods. 1 písm. b) zákona a čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia.

 2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

  Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú:

  • Klienti, potencionálni klienti, obchodní partneri

  Rozsah spracúvaných osobných údajov:

  • Emailová adresa
 3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

  Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

  Webglobe – Yegon, s.r.o. všeobecne záväzný právny predpis podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona a podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia
  Mailgun § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Google § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

 4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii

  Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

  Priamo od dotknutej osoby, alebo zamestnávateľa dotknutej osoby. (prostredníctvom web stránky prevádzkovateľa).

 6. Doba uchovávania osobných údajov

  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 12 mesiacov.

 7. Profilovanie

  Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 8. Práva dotknutej osoby

  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: gdpr@deltech.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

 9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

  Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou / predzmluvnou požiadavkou, spracovanie osobných údajov je nevyhnutné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude uzatvorený zmluvný vzťah s dotknutou osobou, alebo so spoločnosťou, ktorú zastupuje a v ktorej mene koná. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť pravdivé osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia porušuje zákon a nariadenie.

Cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré webové stránky umiestňujú do vášho zariadenia pri prehliadaní. Spracúva ich a ukladá váš webový prehliadač. Súbory cookies samy o sebe sú neškodné a slúžia dôležitým funkciám pre webové stránky. Súbory cookies je tiež možné všeobecne ľahko zobraziť a vymazať.

Dĺžka ukladania cookies je najviac 12 mesiacov od poslednej návštevy webstránky.

Tretie strany, ktoré majú prístup k súborom cookies

Nastavenia Cookies pre jednotlivé prehliadače