Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť DELTECH, a.s., Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 30225582, gdpr@deltech.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: gdpr@deltech.sk

A) KONTAKTNÝ FORMULÁR NA WEBSTRÁNKE PREVÁDZKOVATEĽA

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je elektronická komunikácia s potencionálnymi klientami, klientami a obchodnými partnermi pomocou kontaktného formulára na web stránke prevádzkovateľa.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov sa na základe osobitného právneho predpisu nevykonáva.

Zoznam osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v rozsahu: e-mailová adresa.

Dotknuté osoby

Dotknutými osobami sú: potencionálni klienti, klienti a obchodní partneri.

Postup osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácie

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva

Lehoty uloženia osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov trvá po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa vykonáva. Oprávneným záujem prevádzkovateľa je spätné kontaktovanie osôb na základe zadaných údajov vo formulári.

Automatiozované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Kategória osobných údajov

Bežné osobné údaje.

Zverejňovanie osobných údajov

Osobné údaje sa nezverejňujú.

Príjemcovia osobných údajov

Iný oprávnený subjekt: na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

B) MARKETING

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Osobné údaje sa spracúvajú za účelom zasielania obchodných ponúk, ktorých účelom je (napríklad) informovanie zákazníka o novom tovare a službách prevádzkovateľa s cieľom podporiť ich predajnosť. Obchodné ponuky sú zasielané dotknutým osobám, ktoré prevádzkovateľovi udelili svoj súhlas.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov sa na základe osobitného právneho predpisu nevykonáva.

Zoznam osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v rozsahu: e-mailová adresa.

Dotknuté osoby

Dotknutými osobami sú: potencionálni klienti, klienti a obchodní partneri.

Postup osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácie

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Lehoty uloženia osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov trvá po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa vykonáva. Oprávneným záujem prevádzkovateľa je spätné kontaktovanie osôb na základe zadaných údajov vo formulári.

Automatiozované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Kategória osobných údajov

Bežné osobné údaje.

Zverejňovanie osobných údajov

Osobné údaje sa nezverejňujú.

Sprostredkovateľ

Mailgun: na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Tretie strany

Iný oprávnený subjekt: na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

C) COOKIES

Cookies si možno predstaviť ako malé textové súbory, ktoré sa uložia na váš počítač alebo mobilné zariadenie v prípade, že tak určí webová stránka, ktorú navštívite. Tieto súbory sa ukladajú do vášho prehliadača a obsahujú informácie o tom, z ktorej webovej stránky pochádzajú, ako dlho majú byť uložené na vašom zariadení a taktiež uchovávajú nejakú hodnotu (informácie o vás), napríklad zvolený jazyk stránky alebo prihlasovacie údaje. Na našich stránkach využívame súbory cookies prvej strany, súbory, ktoré nastavujeme my, ako aj súbory tretích strán. Ide o súbory z inej domény, ako je doména internetovej lokality, ktorú práve navštevujete, a sú využívané na účely marketingových a reklamných činností. Dĺžka ukladania cookies je najviac 12 mesiacov od poslednej návštevy webstránky. Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme uplatniť zásady spracúvania osobných údajov ako sú vymedzené Nariadením.

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: a) poskytovanie služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky v nevyhnutnom režime; b) zabezpečovania lepšej funkčnosti a prispôsobenie obsahu webovej stránky; c) určenia počtu návštev a zdrojov návštevnosti – meranie a vylepšovanie výkonu webovej stránky; d) zobrazovania cielenej reklamy na webových stránkach na základe sledovania správania návštevníka webovej stránky a vyhľadávania na internete, ako aj na vyhodnotenie efektívnosti konkrétnej reklamy a sledovanie počtu používateľov, ktorých reklama zaujala.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov

a) Zákonnosť spracúvania osobných údajov pri účeloch v bode a): Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

b) Zákonnosť spracúvania osobných údajov pri účeloch v bodoch b)-d): Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Súhlas je vždy dobrovoľný a nepodmienený, a teda, aj keď ho dotknutá osoba neposkytne, môže stále navštevovať a používať webové stránky, on-line služby a produkty v rozsahu, v akom nie sú cookies potrebné pre ich funkčnosť a prístupnosť. Ak sa používanie cookies zakáže alebo obmedzí, môže to mať dopad na funkčnosť a prístupnosť stránok a služieb prevádzkovateľa, a môže sa stať, že všetky alebo časť služieb nebudú úplne funkčné alebo nebudú prístupné.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov

V rámci účelov od bodu a) až po bod d) sa spracúvanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu nevykonáva.

Zoznam osobných údajov

a) poskytovanie služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky: Pri prístupe a používaní webových stránok sa zhromažďujú osobné údaje, ktoré prehliadač automaticky prenáša na server prevádzkovateľa. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez zásahu a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú: - IP adresa požadujúceho počítača, dátum a čas prístupu, názov a URL prevzatého súboru, webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL), použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém počítača, ako aj meno prevádzkovateľa prístupu na internet. b)– d) uložené súbory cookies v koncovom zariadení.

Dotknuté osoby

V rámci účelov v bodoch a) až d) sú dotknutými osobami používatelia webových stránok prevádzkovateľa.

Postup osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácie

Prevádzkovateľ využíva na svojich webových stránkach služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics, alebo tlačítka na zdieľanie či lajkovanie obsahu na sociálnych sieťach ako napr. Facebook. Prevádzkovateľ pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies zo strany tretích strán. V prípade akceptovania využívania súborov cookies, ktoré sa týkajú tretích strán (súbory cookies súvisiace s výkonom a pre cieľové zameranie), Vaše údaje môžu byť postúpené do krajín, v ktorých sídlia dané tretie strany (napr. USA).

Lehoty uloženia osobných údajov

V rámci účelu v bode a): dočasné cookies sa automaticky zmažú pri zatvorení internetového prehliadača a umožňujú uloženie niektorých informácií, ktoré zjednodušia vyhľadávania na webových stránkach.

V rámci účelov v bodoch b) až d): trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov, najviac však po dobu 13 mesiacov) alebo až kým ich nevymažete vy.

Návštevník webovej stránky môže súbory cookies vymazať kedykoľvek, bez ohľadu na to, či sú trvalé alebo dočasné.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa

Spracúvanie uvedených údajov je nevyhnutné pre poskytovanie služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky, na zlepšovanie a skvalitňovanie obsahu webovej stránky, na prevenciu a na zabezpečenie riadneho a bezpečného fungovania systémov a postupov ako oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Automatiozované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Kategória osobných údajov

V rámci bodov od a) až po d): bežné osobné údaje.

Zverejňovanie osobných údajov

Osobné údaje sa nezverejňujú.

Tretie strany

Iný oprávnený subjekt: na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Príjemcovia osobných údajov

Google, Youtube: na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu na našich miestach prvého kontaktu alebo zaslaním podnetu na kontaktný bod uvedený v časti Kontakt, zaslaním emailu na adresu: gdpr@deltech.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.